ZARZĄDZENIE  Nr 5/2022

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOLBUDACH

z dnia 30.09.2022 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Kolbudy realizowanej w okresie trwałości projektu"

zarzadzenie_nr_52022_gops

regulamin_door_to_door_01.10.2022_gops

regulamin_door_to_door-_okres_trwalosci

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tymczasowym obiekcie Dworca PKP Gdańsk Główny, przy ul. Podwale Grodzkie 1 działa Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. Dyżury pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku trwają codziennie w godz. 8-20.  Funkcjonuje także całodobowa, specjalna infolinia dla uchodźców 734 – 117 -307. E-mail: infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl
Punkt zorganizował Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Osoby z Ukrainy, potrzebujące pomocy, mogą uzyskać informacje o:
•    możliwości zakwaterowania na terenie województwa pomorskiego, w obiektach przygotowanych przez Wojewodę Pomorskiego
•    adresach placówek Straży Granicznej (dla obywateli Ukrainy, którzy mają tzw. nieuregulowany status np. nie posiadają paszportów lub innego dowodu tożsamości)
•     kwestiach związanych z pomocą medyczną, żywnościową etc.

infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z organizowanym Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w dniach od 21 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim prokuratorzy udzielać będą bezpłatnych porad prawnych pod numerem telefonu 58-304-00-79.
Więcej informacji: tydzienpomocy.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   

                                     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach

zaprasza osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem o niepełnosprawności) zainteresowane usługą teleopieki,

chcące podnieść swój poziom bezpieczeństwa do zgłoszenia takiej potrzeby do GOPS w Kolbudach ( telefon: 58 682 72 89 wew. 10 )

W ramach usługi każdy uczestnik – bezpłatnie, zostanie wyposażony w nowoczesną opaskę telemedyczną.

Opaska medyczna pozwala na pomiar tętna, posiada detektor upadku, GPS, przycisk SOS, oraz dwustronną komunikację głosową umożliwiającą kontakt użytkownika
z ratownikiem medycznym bezpośrednio z poziomu opaski.

 

Opaski medyczne z systemem teleopieki zakupiono ze  środków finansowych pochodzących z

Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcesz zwiększyć swoją aktywność społeczno-zawodową, jesteś osobą pełnoletnią zamieszkałą na terenie Gminy Kolbudy, ale masz trudności w samodzielnym przemieszczaniu się i potrzebujesz wsparcia w zakresie mobilności
- zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach /519 633 374 lub 58 682 72 89/.

Transport dedykowany jest osobom, które chcą zwiększyć swoją aktywizację społeczno-zawodową,  polegającą na rozwijaniu aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym, a posiadają potrzebę wsparcia w zakresie mobilności.
Aktywizacja ma przyczynić się m.in. do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udziału w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej.

Z transportu door to door mogą skorzystać osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszająca się na wózku inwalidzkim, o kulach, niewidoma, słabowidząca i inne). Mogą to być osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

Zgłoszenia możesz dokonać poprzez formularz dostępny na stronie Gminy Kolbudy: https://dtd.gopskolbudy.pl/ lub pod numerem telefonu: 519 633 374 lub 58 682 72 89.

Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO


Wszystkie niezbędne dane potrzebne do ustalenia dochodu w celu rozpatrzenia wniosku
o wypłatę dodatku osłonowego GMINY pozyskują samodzielnie, drogą elektroniczną,
za pośrednictwem odpowiednich usług funkcjonujących w ramach CSIZS Emp@tia.


Osoby zainteresowane dodatkami osłonowymi:

1.  NIE MUSZĄ uzyskiwać zaświadczeń dotyczących świadczeń wypłacanych im przez ZUS,

2. GMINA samodzielnie pozyska wszystkie dane niezbędne do ustalenia dochodu,

3. WNIOSKI należy składać do GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUDACH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń:

Wnioski o te świadczenia można złożyć tylko elektronicznie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DODATEK OSŁONOWY 2022

Dodatek osłonowy
to specjalne świadczenie, skierowane do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł oraz 1500 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy składa się we właściwej dla miejsca zamieszkania gminie lub elektronicznie. W przypadku złożenia wniosku elektronicznie, wniosek ten opatruje się:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji, a informacja w tej sprawie zostanie przesłana na adres e-mail lub będzie ją można odebrać w siedzibie urzędu.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 4 stycznia 2022 r. Wsparcie będzie wypłacane w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się o dodatek. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całego dodatku osłonowego zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Natomiast w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków dodatek wynosi:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest wpis do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu.

wzór_wniosku_o_dodatek_oslonowy

klauzule zgody

klauzula_informacyjna_-_dodatek_oslonowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr 15/2021 z dnia 23 grudnia 2021, dzień 7 stycznia 2022 jest dniem wolnym od pracy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga !!! Od 01.01.2022 r. zmiana programu osłonowego dotyczącego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 01.01.2022 r. ustanawia się „Kolbudzkie świadczenie w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi” dla rodzin dwuosobowych oraz gospodarstw jednoosobowych zamieszkałych na terenie gminy Kolbudy.

Mieszkańcy jedno i dwuosobowych gospodarstw domowych, dla których opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią zbyt duże obciążenie, mogą nadal korzystać z finansowego wsparcia gminy. Możliwość taką daje przyjęte Uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVII/311/21 „Kolbudzkie świadczenie w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Osobami uprawnionymi do uzyskania Świadczenia są osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria:

  1. są właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbudy,
  2. prowadzą jedno lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, w którym zużycie wody nie przekracza 8 metrów sześciennych miesięcznie,
  3. złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub otrzymali decyzję określającą wysokości tej opłaty
  4. uiszczają w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie posiadają zaległości z tego tytułu, zbierają odpady w sposób selektywny,
  5. nie otrzymują dodatku mieszkaniowego,
  6. nie otrzymują świadczenia pieniężnego z „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”.

Wysokość wsparcia dla właścicieli nieruchomości spełniających powyższe kryterium uzależniona jest od zużycia wody w gospodarstwie domowym. 

Pomoc finansowa w ramach Kolbudzkiego Świadczenia udzielana jest na wniosek, do którego dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania wsparcia m.in.  kopię trzech ostatnich faktur dokumentujących zużycie wody w gospodarstwie domowym.

Świadczenie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach od 03.01.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach pod numerem telefonu 58 682 72 89.

Osoby mające przyznany zasiłek celowy na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w ramach „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny” nadal są uprawnione do otrzymywania ww. zasiłku do końca terminu wskazanego w decyzji administracyjnej.

gopskolbudy/nowy_wniosek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUDACH OGŁASZA

 

     

ŚWIĄTECZNĄ ZBIÓRKĘ  SŁODYCZY I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

W dniach 2-10 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach przy ul. Staromłyńskiej 1  organizuje zbiórkę słodyczy /w tym kawa, herbata/ oraz środków czystości /środki higieny osobistej/
dla osób przebywających w schronisku dla osób bezdomnych prowadzonego przez Stowarzyszenie DOM
w Kolbudach.  Produkty można dostarczyć w godzinach pracy GOPS tj. poniedziałek 7.30-17.00,
wtorek, czwartek i piątek 7.30-15.00 oraz środy 7.30-15.30.
Ponadto oprócz wymienionych produktów zbieramy męskie spodnie dresowe, ręczniki oraz pościel.

Z dostarczonych produktów przygotowane zostaną paczki, które zostaną przekazane
osobom potrzebującym przebywającym w schronisku.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w pomoc dla potrzebujących
i dzielenia się dobrem!

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie dla rodzin o możliwości uzyskania wsparcia asystenta rodziny (Ustawa "za życiem")

za_zyciem_

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie dla rodzin wspierających


ogloszenie_-_rodzina_wspierajaca_

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opieka wytchnieniowa 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach  Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Gmina Kolbudy złożyła  wniosek do Wojewody Pomorskiego o przyznanie środków finansowych na realizację tego Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnego.

            Celem programu w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych, jest ich czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych
ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

                        Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.

Ilość osób objętych wsparciem w 2022r. będzie uzależniona od ilości otrzymanych środków na realizację Programu.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach ul. Staromłyńska 1 tel. 058 682-72-89 wew.10 i 11

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Gmina Kolbudy złożyła wniosek do Wojewody Pomorskiego o przyznanie środków
z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022”.

Program skierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji
i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z życia społecznego.

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie
oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji
i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w zakupach
i w załatwieniu spraw urzędowych.

Aby skorzystać z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, należy zgłosić się
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach.

Korzystanie z usług asystentów osobistych jest bezpłatne dla osób zainteresowanych tego typu wsparciem. Koszty realizacji usług asystenta zostaną pokryte ze środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego.

Ilość osób objętych wsparciem w 2022r. będzie uzależniona od ilości otrzymanych środków na realizację Programu.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, tel. 058 682-72-89 wew. 10 i 11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------