Zadania realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach.


          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach jest jednostką organizacyjną powołaną przez Radę Gminy w Kolbudach w celu realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1876), oraz przepisami  wykonawczymi do tej ustawy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach jako jednostka organizacyjna realizuje zadania pomocy społecznej zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę oraz zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Kolbudy. GOPS działa na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Gminy Kolbudy, zarządzeń Wójta Gminy Kolbudy, statutu ośrodka oraz zarządzeń kierownika GOPS Kolbudy.

Obszarem działania GOPS jest teren gminy Kolbudy.

Działalność GOPS jest finansowana w zakresie zadań własnych gminy ze środków budżetu Gminy Kolbudy, natomiast w zakresie zadań zleconych ze środków budżetu państwa. Planowanie i realizacja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach oprócz zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przede wszystkim w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.), wykonuje zadania z zakresu:

-   dodatków mieszkaniowych (zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 180),

-   dodatków energetycznych (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne - tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 755),

-   świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  - tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.),

-  świadczeń wychowawczych (zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U. z 2018 r., poz. 2134),

-    zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity ustawy: Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.),

-    zadania dotyczące udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn.zm),

-    zadanie wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.1390) polegające na obsłudze organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ponadto pracownicy socjalni GOPS Kolbudy realizują założenia tej ustawy jako członkowie zespołu interdyscyplinarnego,

-    zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn.zm.).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-05 08:57:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 12:27:23
  • Liczba odsłon: 3192
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237837]

przewiń do góry