Zobacz podgałęzie

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmie wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+.  
ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia tylko w formie elektronicznej.

Kolejna zmiana dotyczy sposobu wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją świadczenia będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami GOPS.

 

Świadczenie wychowawcze ( 500+)

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195 z późń.zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 214) określa między innymi wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

1. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • obywatelom polskim i cudzoziemcom,
 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,
 • do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 • od dnia 1 lipca 2019 r. na każde dziecko bez względu na dochody rodziców.

2. Ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.


3. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie
 • w przypadku:
  a) urodzenia dziecka,
  b) ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub
  c) gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, – kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc.

4. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

5. Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres:

 • okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego – od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.
 • prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio:

a) urodzenia się dziecka,

b) objęcia dziecka opieką lub

c) przysposobienia dziecka.

 • w razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.

6. Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  a) wysokości dochodu,
  b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
  a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.Dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość, nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

7. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

8. W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowawcze, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

9. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze , jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty .

10. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • osobach pozostających na utrzymaniu – oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób;
 • pierwszym dziecku – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę;
 • rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga;
 • opiekunie faktycznym dziecka – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;
 • utracie dochodu- oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

a)       uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b)      utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)       utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)      utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e)       wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2015r. poz. 584 z późń.zm.)

f)       utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g)      utratą zasadzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

h)      utrata świadczenia rodzicielskiego,

i)        utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolników,

j)        utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2012r. poz. 572, z późń. zm.)

·        uzyskaniu dochodu- oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a)      zakończeniem urlopu wychowawczego,

b)      uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)      uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)      uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e)      rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2015r. poz. 584 z późń.zm.)

f)       uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g)      uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

h)      uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i)       uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2012r. poz. 572, z późń. zm.)

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-21 06:52:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Gachowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-29 10:24:28
 • Liczba odsłon: 933
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237896]

przewiń do góry