Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

    w wysokości 620,00 zł przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub z nich rezygnują w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje  jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. 
Przy czym za dochód rodziny osoby wymagającej opieki przyjmuje się dochód  członków rodziny określony w art. 16a ust. 4, ust.5  ustawy o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity ustawy: Dz.U z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).
   
    Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 
    1. osoba sprawująca opiekę: 
      a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
          przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia
          emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego
          świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
          przedemerytalnego,
      b. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych
          tytułów,
      c. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 
          pielęgnacyjnego,
      d. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
    2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
        rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z
        koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej
        całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z
        wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z
        całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
    3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej
        emerytury;
    4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku
        rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
        wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do
        świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
    5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do
        świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o
        koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o
        zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-27 07:30:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-23 13:50:33
  • Liczba odsłon: 767
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237885]

przewiń do góry