Zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
-    rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
-    opiekunowi faktycznemu dziecka;
-    osobie uczącej się
jeżeli dochód rodziny (tj. dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy) w przeliczeniu na osobę  albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł , a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł .


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz.U. 2015 poz. 1238), od dnia 01.11.2016r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
-    na dziecko do ukończenia 5-go roku życia wynosi 95,00 zł ,
-    na dziecko w wieku powyżej 5–go roku życia do ukończenia 18 roku życia wysokość zasiłku wynosiła 124,00 zł ,
-    na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 135,00 zł .

Dodatki do zasiłku rodzinnego:
-    dodatek z tytułu urodzenia dziecka  -  jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł na każde urodzone dziecko, dodatek ten przysługuje pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety w okresie ciąży pod opieką lekarską (przynajmniej jedna wizyta ),
-    dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie,
-    dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma możliwości zasądzenia alimentów od drugiego z rodziców z następujących powodów: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, dodatek z tytułu samotnego wychowywania przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją; dodatek z tytułu samotnego wychowywania przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka niepełnosprawnego dodatek ten jest zwiększany o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci),
-    dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do  zasiłku rodzinnego,
-    dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia,
-    dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko, dodatek ten  przysługuje również dziecku rozpoczynającemu roczne przygotowanie przedszkolne,
-    dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, przysługuje:
    a) w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w  
        miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (internacie, bursie, stancji)
        przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w
        szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego  albo
    b) w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca
        zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
        ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej.

   Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny (wraz z dodatkami) nie przysługuje:
    a) osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie
        alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że: rodzice
        lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o
        ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
        oraz w sytuacji gdy sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych
        kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia
        alimentacyjnego na rzecz dziecka,
    b) dziecku lub osobie uczącej się jeśli pozostają w związku małżeńskim,
    c) dziecku umieszczonemu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w
        pieczy zastępczej,
    d) osobie uczącej się, która została umieszczona w instytucji zapewniającej
        całodobowe utrzymanie,
    e) pełnoletniemu dziecku lub osobie uczącej się jeśli osoby te są uprawnione do
        zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
Ponadto zasiłek rodzinny wraz z dodatkami nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługiwał na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-27 07:13:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-23 13:52:03
  • Liczba odsłon: 869
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237868]

przewiń do góry