Zasiłek stały – zadanie własne gminy
Zasiłek ten przysługuje pełnoletniej osobie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód tej osoby jak i  dochód na osobę w rodzinie jest  niższy od kryterium dochodowego  określonego w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 1058). Przy czym za osobę niezdolną do pracy  z powodu wieku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uznaje się osobę, która osiągnęła wiek emerytalny określony w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). Natomiast za  osobą całkowicie niezdolną do pracy uznaje się osobę całkowicie niezdolną do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczoną  do I i II grupy inwalidów lub osobę legitymującą się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wysokość tego zasiłku stanowi różnica pomiędzy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (528,00 zł) a faktycznym dochodem rodziny przypadającym na osobę.
W przypadku osoby samotnie gospodarującej wysokość zasiłku stanowi różnica pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł) a dochodem tej osoby - przy czym maksymalna kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 645,00 zł.
Zasiłek stały nie przysługuje jeśli osoba jest uprawniona do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-27 06:57:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 11:48:26
  • Liczba odsłon: 845
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237829]

przewiń do góry