W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, podejmowanie działań pomocowych wobec osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zadania te są realizowane w ramach procedury  „Niebieskie Karty”, którą ma prawo założyć każda osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie. Podmiotami uprawnionymi do przyjęcia takiego zgłoszenia są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty oraz ochrony zdrowia.  Instytucja wszczynająca procedurę przekazuje wypełnioną „Niebieską Kartę A” do Zespołu Interdyscyplinarnego, który podejmuje dalsze działania w tej sprawie. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-21 11:57:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Grzegorz Dębiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-21 11:58:09
  • Liczba odsłon: 886
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237857]

przewiń do góry