Świadczenie pielęgnacyjne
    w wysokości 1830,00 zł miesięcznie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na dochód osoby czy rodziny pod warunkiem spełnienia pozostałych ustawowych wymogów.

    Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 
    a) osoba sprawująca opiekę:  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej 
        z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej
        i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego,
        nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego
        lub świadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku
        opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
    b) osoba wymagająca opieki:  pozostaje w związku małżeńskim, chyba że
        współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
        niepełnosprawności,  została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
        rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z
        koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej
        całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z   
        wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z
        całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
    c) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 
        emerytury;
    d) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku
        rodzinnego  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
        wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do
        świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
    e) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia
       na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji
       systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
       społecznym stanowią inaczej.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Dębiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-27 07:20:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Frost
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-23 13:50:16
  • Liczba odsłon: 746
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 237811]

przewiń do góry